امکانات کلوپ ورزشهای آبی

اسکی روی آب- جت اسکی- ویندسرف-قایق کایاک (کانو)- قایق پدالو- شنا- ماهیگیری- پاراشوت